ม.ปลาย

 

 

รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ ครั้งที่ 13

วิชา โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ (ว31114) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 - 4/12

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

วันที่

ลำดับ

ชั้น

เลขที่

ชื่อ นามสกุล

17 ส.ค. 55 1.

ม.4/9

เลขที่ 12

น.ส.รักวารี สีหราช

  2.

ม.4/8

เลขที่ 19

น.ส.สุทธิดา ชอุ่มเกต

  3.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.ณัฐณิชกานต์ พาหา

  4.

ม.4/9

เลขที่ 8

น.ส.นภา พันธ์เพชร

  5.

ม.4/9

เลขที่ 29

น.ส.พงศ์นภา ใจดี

  6.

ม.4/8

เลขที่ 7

น.ส.นันทพัทธ์ เธียรภาณุเดช

  7.

ม.4/8

เลขที่ 24

น.ส.จุฑามาศ วิเศษโวหาร

  8.

ม.4/8

เลขที่ 28

น.ส.ปรียามาศ ไทยสมัยรุ่งโรจน์

  9.

ม.4/8

เลขที่ 21

น.ส.หทัยภัทร โอวาทวิจัย

  10.

ม.4/8

เลขที่ 29

น.ส.สุดาทิพย์ สิงคะเวหน

  11.

ม.4/9

เลขที่ 16

น.ส.ลลิตา สงวนทรัพย์

  12.

ม.4/10

เลขที่ 26

น.ส.กาญจนา แสนคำไฮ

  13.

ม.4/11

เลขที่ 29

น.ส.นิลเนตร ชมภูนุช

  14.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.วนิดา แก่นเผือก

  15.

ม.4/9

เลขที่ 13

น.ส.ลลิตา สุจิตรวินิจ

  16.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.พีรดา ลายลักษณ์

  17.

ม.4/11

เลขที่ 10

น.ส.กมลชนก ไตรเสวีวงศ์

  18.

ม.4/10

เลขที่ 7

น.ส.รวิสรา คุ่ยครอง

  19.

ม.4/9

เลขที่ 30

น.ส.พีรดา ลายลักษณ์

  20.

ม.4/9

เลขที่ 7

น.ส.กมลวรรณ ดงพะจิตร

  21.

ม.4/9

เลขที่ 17

น.ส.สุชา วงนาค

  22.

ม.4/10

เลขที่ 18

น.ส.ธีริศณา เลาะมะ

  23.

ม.4/10

เลขที่ 35

น.ส.นิรวาณ ผลประสิทธิ์

  24.

ม.4/8

เลขที่ 40

น.ส.ภณิดา อสุโกวิท

  25.

ม.4/10

เลขที่ 20

น.ส.จิณณพัต แซ่ลิ้ม

  26.

ม.4/9

เลขที่ 5

น.ส.สุวัจนี จัตตมโล

  27.

ม.4/9

เลขที่ 39

น.ส.ภัคอร ผาตินาวิน

  28.

ม.4/9

เลขที่ 20

น.ส.พิม จันดี

  29.

ม.4/8

เลขที่ 17

น.ส.สิราวรรณ จึงศิริ

  30.

ม.4/10

เลขที่ 17

น.ส.สุกานดา เกษมพุก

  31.

ม.4/9

เลขที่ 15

น.ส.ณัฐริกา แสงเสวตร์

  32.

ม.4/8

เลขที่ 25

น.ส.ณัฐชลัยย์กร อัศวนนท์วิวัฒน์

  33.

ม.4/9

เลขที่ 37

น.ส.ณัฐริกา สมัครการ

  34.

ม.4/10

เลขที่ 43

น.ส.สิรินรัตน์ ชินวรรรกุลชัย

  35.

ม.4/9

เลขที่ 9

น.ส.บัวชมพู ฉายโฉมเลิศ

  36.

ม.4/8

เลขที่ 23

น.ส.กาญจนา สุขพัฒนาการ

  37.

ม.4/10

เลขที่ 27

น.ส.ชุลีรัตน์ แก้วคำภา

  38.

ม.4/10

เลขที่ 16

น.ส.ลัดดา แซ่ตั้ง

  39.

ม.4/11

เลขที่ 2

น.ส.พิชชา พนิตอุทัย

  40.

ม.4/9

เลขที่ 28

น.ส.ชุติมา เล็กสกุล

  41.

ม.4/10

เลขที่ 25

น.ส.อินทิชา วิภูเสรี

  42.

ม.4/10

เลขที่ 42

น.ส.สายธาร จันทรรังสรรค์

  43.

ม.4/8

เลขที่ 5

น.ส.ญาณภา ผู้มีธรรมธนโชติ

  44.

ม.4/8

เลขที่ 35

น.ส.บุณยาพร อภิเนาวนิเวศน์

  45.

ม.4/9

เลขที่ 14

น.ส.อรพรรณ แถวพันธ์

  46.

ม.4/9

เลขที่ 36

น.ส.กาญจนาพร เอี่ขมจริง

  47.

ม.4/9

เลขที่ 23

น.ส.สิริรักษ์ มังคละกิตติชัย

  48.

ม.4/10

เลขที่ 10

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็กวงษ์เดิม

  49.

ม.4/10

เลขที่ 15

น.ส.ลลิดา จีนชิว

  50.

ม.4/

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เมืองชัย

  51.

ม.4/8

เลขที่ 39

น.ส.แพรวา ธารถวิล

  52.

ม.4/

เลขที่

น.ส.วิสสุตา ภัทรศิริ

  53.

ม.4/9

เลขที่ 19

น.ส.ฐาปนิก ทางาม

  54.

ม.4/9

เลขที่ 10

น.ส.ปิยาอร วงษ์เพชร

  55.

ม.4/8

เลขที่ 9

น.ส.ปรียานันท์ เสงี่ยมวงษ์

  56.

ม.4/9

เลขที่ 35

น.ส.ขวัญเรือน ตั้งใจ

  57.

ม.4/9

เลขที่ 34

น.ส.ขวัญกมล ทองสุโชติ

  58.

ม.4/11

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชนาธิป สัณห์ศักดิ์สิทธิ์

  59.

ม.4/10

เลขที่ 23

น.ส.วราภา ไกรศาสตร์

  60.

ม.4/9

เลขที่ 25

น.ส.ศุภวรรณ กันยาประสิทธิ์

  61.

ม.4/12

เลขที่ 5

น.ส.ธนมณฑ์ ตันศิริเสริญกุล

  62.

ม.4/8

เลขที่ 14

น.ส.มณีรัตน์ แซ่เจา

  63.

ม.4/10

เลขที่ 38

น.ส.มณีรัตน์ ขวัญวงษ์ทิม

  64.

ม.4/8

เลขที่ 11

น.ส.พราวนภา ชุ่มเชยกลิ่น

  65.

ม.4/9

เลขที่ 18

น.ส.กาญจนา เมืองชัย

  66.

ม.4/9

เลขที่ 33

น.ส.สุฑาทิพย์ อดุลย์รัมย์

  67.

ม.4/8

เลขที่ 43

น.ส.อรุณวดี ศรีวราพันธุ์

  68.

ม.4/8

เลขที่ 4

น.ส.ชาลิสา อินธิสาร

  69.

ม.4/8

เลขที่ 12

น.ส.พิชญ์ธเนศ  ศรีเสมอ

  70.

ม.4/8

เลขที่ 31

น.ส.ณิชารีย์ ชูฤกษ์

  71.

ม.4/11

เลขที่ 1

น.ส.โชติกา รื่นถวิล

  72.

ม.4/8

เลขที่ 34

น.ส.สวีต้า ติวารี

  73.

ม.4/11

เลขที่ 5

น.ส.อภิชญา พรโกศลสิริเลิศ

  74.

ม.4/10

เลขที่ 6

น.ส.กุลธิดา วรนาม

  75.

ม.4/10

เลขที่ 39

น.ส.รัตน์ใจ วรรณศรี

  76.

ม.4/10

เลขที่ 29

น.ส.รวิสรา ต้นจาน

  77.

ม.4/11

เลขที่ 27

น.ส.ชนนิกานต์ พลทามูล

  78.

ม.4/8

เลขที่ 3

น.ส.เกศมณี ปะวันตา

  79.

ม.4/11

เลขที่ 11

น.ส.ชลลดา ไชยริน

  80.

ม.4/11

เลขที่ 26

น.ส.สุภาวดี อินต๊ะพันธ์

  81.

ม.4/8

เลขที่ 30

น.ส.ณัฐธินี แซ่ฉั่ว

  82.

ม.4/10

เลขที่ 5

น.ส.ณิรมล ประกอบกูล

  83.

ม.4/10

เลขที่ 34

น.ส.ชลดา เล็ดลอด

  84.

ม.4/10

เลขที่ 30

น.ส.จิดาภา สายวิจิตร

  85.

ม.4/12

เลขที่ 19

น.ส.ปรีดี วิทยานนท์

  86.

ม.4/10

เลขที่ 4

น.ส.สโรชา ภัทรกรธนกิจ

  87.

ม.4/8

เลขที่ 22

น.ส.อภิษฎา อมรศุภรศาสตร์

18 ส.ค. 55 88.

ม.4/8

เลขที่ 36

น.ส.มนัสวี แฉล้มวารี

  89.

ม.4/8

เลขที่ 33

น.ส.วริศรา ไพศาลธรรม

  90.

ม.4/10

เลขที่ 36

น.ส.ภัทรานิษฐ์ กิติรัตน์ชัย

  91.

ม.4/9

เลขที่ 1

น.ส.จิตต์พิสุทธิ์ นิลผาย

  92.

ม.4/10

เลขที่ 31

น.ส.วรรณิศา บุญรัตน์

  93.

ม.4/8

เลขที่ 6

น.ส.ณัฐพร ศุภเบญจกุล

  94.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ชนกพร นกเอี้ยงทอง

  95.

ม.4/9

เลขที่ 31

น.ส.เพ็ญนภา ทองใบ

  96.

ม.4/9

เลขที่ 3

น.ส.ปุณณภา โมคมะเลิง

  97.

ม.4/8

เลขที่ 37

น.ส.กมลกานต์ โพธินาม

  98.

ม.4/8

เลขที่ 38

น.ส.พิมพ์มาดา เดชากรณ์

  99.

ม.4/10

เลขที่ 19

น.ส.สุพิชชา มงคลสุข

  100.

ม.4/12

เลขที่ 26

น.ส.ศศิธร จงสถิตธรรม

  101.

ม.4/12

เลขที่ 3

น.ส.ณิชารัศมิ์  บัวนุช

  102.

ม.4/8

เลขที่ 1

น.ส.กชพร แดงคงรอด

  103.

ม.4/9

เลขที่ 42

น.ส.อัจฉรียา วีรแพทยโกศล

  104.

ม.4/12

เลขที่ 14

น.ส.ศุภชนี สาณเสน

  105.

ม.4/10

เลขที่ 24

น.ส.สุมาลี เทพพล

  106.

ม.4/12

เลขที่ 18

น.ส.ทอฝัน วิจิเนตร

  107.

ม.4/12

เลขที่ 35

น.ส.สุภาพร สมัยบัวสิงห์

  108.

ม.4/10

เลขที่ 14

น.ส.เบญจมาภรณ์ พยุงวงษ์

  109.

ม.4/9

เลขที่ 40

น.ส.ภัศรา อำมาตย์ชดีย์

  110.

ม.4/12

เลขที่ 28

น.ส.กัลยรัตน์ อภิวัฒโนดม

  111.

ม.4/12

เลขที่ 6

น.ส.อนรรฆวี มณีกร

  112.

ม.4/12

เลขที่ 7

น.ส.พิชามญชุ์ ศรีบุญจันทร์

  113.

ม.4/12

เลขที่ 16

น.ส.ณิชกมล ปัญญาวัฒนพงศ์

  114.

ม.4/10

เลขที่ 32

น.ส.เกวลี สุขเจริญ

  115.

ม.4/12

เลขที่ 17

น.ส.นิชาภัทร จันทร์ฤดี

  116.

ม.4/12

เลขที่ 22

น.ส.ภัทรา วัฒนาเรืองสกุล

  117.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.มัณฑิรา รักแคว้น

  118.

ม.4/12

เลขที่ 32

น.ส.แพรวพรรณ บุญประดิษฐ์

  119.

ม.4/12

เลขที่ 36

น.ส.โสภิดา บุดดาวาปี

  120.

ม.4/12

เลขที่ 25

น.ส.ลัดจา มีสุวรรณ

  121.

ม.4/12

เลขที่ 27

น.ส.ศุภิศา สีบุญเรือง

  122.

ม.4/12

เลขที่ 20

น.ส.ปาลิตา พูนเพิ่มผลสิริ

  123.

ม.4/12

เลขที่ 1

น.ส.ปาณวี ชาญกสิคุปต์

  124.

ม.4/12

เลขที่ 24

น.ส.มิญช์ญาดา กำแพงทอง

19 ส.ค. 55 125.

ม.4/9

เลขที่ 26

น.ส.อภิชญา ปิติสิริกุล

  126.

ม.4/12

เลขที่ 23

น.ส.มัณฑิรา รักแคว้น

  127.

ม.4/11

เลขที่ 20

น.ส.จิตราพร หาญชาติ

  128.

ม.4/8

เลขที่ 16

น.ส.สริตา วงศ์จอม

  129.

ม.4/11

เลขที่ 16

น.ส.ลลิตา พนิตพงศ์ศรี

  130.

ม.4/9

เลขที่ 2

น.ส.ณหทัย โกมลรัตน์มงคล

  131.

ม.4/12

เลขที่ 9

น.ส.อารียา วินมะใชย

  132.

ม.4/12

เลขที่ 10

น.ส.อาทิตยา ถนมทรัพย์

  133.

ม.4/12

เลขที่ 29

น.ส.จันทกานต์  เกิดกัน

  134.

ม.4/11

เลขที่ 36

น.ส.ฐิติมา สวยสด

  135.

ม.4/9

เลขที่ 11

น.ส.พลอยพฤกษ ทวีสิน

  136.

ม.4/12

เลขที่ 33

น.ส.สุพิชญา บุษมงคล

  137.

ม.4/12

เลขที่ 21

น.ส.ภัคสุภา สมบัติสถาพร

  138.

ม.4/10

เลขที่ 21

น.ส.ธนัชพร โศภาวชิรากร

  139.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.ดลญา ญาณพจน์

  120.

ม.4/10

เลขที่ 28

น.ส.ปิยธิดา บำรุงสวัสดิ์

  121.

ม.4/11

เลขที่ 22

น.ส.ชญานิษฐ์ โพธิ์นาค

  122.

ม.4/11

เลขที่ 34

น.ส.จิรนันท เกิดสุขนิรันดร์

  123.

ม.4/12

เลขที่ 15

น.ส.ชนกพร นกเอี้ยงทอง

  124.

ม.4/8

เลขที่ 27

น.ส.ณัฐณิชา ส่งกลแก้ววรกิจ

  125.

ม.4/8

เลขที่ 41

น.ส.วริศรา เมธารณรัตน์

20 ส.ค. 55 126.

ม.4/10

เลขที่ 22

น.ส.ลีนา น้อยนงเยาว์

  127.

ม.4/10

เลขที่ 1

น.ส.จิตสุภา ปานปิ่น

  128.

ม.4/8

เลขที่ 32

น.ส.ดาริกา กฤษอาภรณ์

  129.

ม.4/12

เลขที่ 34

น.ส.สุภัตรา คณะพันธ์

  130.

ม.4/10

เลขที่ 9

น.ส.ศรุดา พรไชยพัฒน์

  131.

ม.4/11

เลขที่ 23

น.ส.สุรินธร  เสริมศิริ 

  132.

ม.4/10

เลขที่ 13

น.ส.ณัฐชนก จันทร์เติม

  133.

ม.4/11

เลขที่ 8

น.ส.พรนภัส โคจร

  134.

ม.4/8

เลขที่ 42

น.ส.สุชานันท์ วงศ์อดุลวิทย์

  135.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.แพรทอง ขวัญพันธุ์งาม

  136.

ม.4/8

เลขที่ 13

น.ส.สุวณี โพธิ์ศาลาแสง

21 ส.ค. 55 137.

ม.4/10

เลขที่ 8

น.ส.กมลทิพย์ ศรีวงษา

  138.

ม.4/12

เลขที่ 11

น.ส.นัทธ์ชนัน สุบรรณวงศ์

  139.

ม.4/12

เลขที่ 31

น.ส.ปานยวี แสงเปล่งปลั่ง

  140.

ม.4/9

เลขที่ 27

น.ส.ธัญพิมล ผงอินทร์

  141.

ม.4/11

เลขที่ 28

น.ส.ณัฐนรี กิจประเสริฐผล

  142.

ม.4/11

เลขที่ 30

น.ส.ปัณฑ์ชนิต ลาภะนาวิน

  143.

ม.4/11

เลขที่ 17

น.ส.กมลฉัตร ขุนแก้ว

  144.

ม.4/11

เลขที่ 39

น.ส.พิศลยา โครานา

  145.

ม.4/11

เลขที่ 38

น.ส.ปัญญาพร คำเภา

  146.

ม.4/11

เลขที่ 3

น.ส.วรกมล เพ็ญจันทร์

  147.

ม.4/12

เลขที่ 13

น.ส.ศิริพร ผาสุข

  148.

ม.4/9

เลขที่ 32

น.ส.เมธาวี ไชยภูมิ

22 ส.ค. 55 149.

ม.4/11

เลขที่ 18

น.ส.นริศรา  สีสัีน

  150.

ม.4/9

เลขที่ 21

น.ส.กาญจนา อรรถเวทวิชา

  151.

ม.4/8

เลขที่ 2

น.ส.กวินทรา บัวทอง

23 ส.ค. 55 152.

ม.4/8

เลขที่ 15

น.ส.สตรีรัตน์ สมโต

  153.

ม.4/8

เลขที่ 10

น.ส.ปิยธิดา พลอยปฐม

  154.

ม.4/8

เลขที่ 8

น.ส.เบญญา แดงประเสริฐ

24 ส.ค. 55 155.

ม.4/10

เลขที่ 41

น.ส.วชิราภรณ์ แป้นสุขา

25 ส.ค. 55 156.

ม.4/9

เลขที่ 4

น.ส.สุดารัตน์ บุญศร

  157.

ม.4/10

เลขที่ 3

น.ส.ปวฑิษา  เอ้งฉ้วน

  158.

ม.4/9

เลขที่ 22

น.ส.เยาภา มีอำพันธ์

  159.

ม.4/9

เลขที่ 6

น.ส.อรพินท์ แสงจันทร์

26 ส.ค. 55 160.

ม.4/11

เลขที่ 41

น.ส.วราภรณ์ บุปผา

  161.

ม.4/11

เลขที่ 40

น.ส.มาลินี ทาทอง

  162.

ม.4/11

เลขที่ 33

น.ส.กนกพลอย แสนสมบัติ

  163.

ม.4/11

เลขที่ 42

น.ส.ศุกลิน ตุ้ยโชติ

27 ส.ค. 55 164.

ม.4/10

เลขที่ 40

น.ส.ลภัสรดา  พิศเพ็ง

  165.

ม.4/10

เลขที่ 12

น.ส.ฐิติรัตน์ เดชะวรานนท์

  166.

ม.4/10

เลขที่ 11

น.ส.สุชาวดี สุพรรณสาร

  167.

ม.4/9

เลขที่ 43

น.ส.วรินฎา เทพกุญชร

  168.

ม.4/9

เลขที่ 24

น.ส.สุรีพร รังษีวุฒิศักดิ์

28 ส.ค. 55 169.

ม.4/10

เลขที่ 33

น.ส.จุฑามาศ กุลมาโนชวงศ์

29 ส.ค. 55 170.

ม.4/9

เลขที่ 38

น.ส.พิมพ์ผกา บวรโกศล

31 ส.ค. 55 171.

ม.4/11

เลขที่ 12

น.ส.วนิดา แก่นเผือก

  172.

ม.4/8

เลขที่ 18

น.ส.สุขุมาภรณ์ เกิดโภคา

1 ก.ย. 55 173.

ม.4/12

เลขที่ 8

น.ส.ชุติมา บุญมี

2 ก.ย. 55 174.

ม.4/12

เลขที่ 12

น.ส.พิมลมุก มิสรัตน์

3 ก.ย. 55 175.

ม.4/11

เลขที่ 21

น.ส.

4 ก.ย. 55 176.

ม.4/12

เลขที่ 2

น.ส.วรัญญา บุตรศรี

  177.

ม.4/11

เลขที่ 14

น.ส.ดลญา ญาณพจน์

6 ก.ย. 55 178.

ม.4/11

เลขที่ 19

น.ส.มณปภัส เจียระไนเฮงตระกูล

  179.

ม.4/11

เลขที่ 37

น.ส.ปณิชา ไม่ลืม