ม.ต้น

  ....:::: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ::::....

 

  การบ้าน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ว22207) ชั้น ม.2/8 ภาคเรียนที่ 2/2560

 

การบ้านครั้งที่ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ 8  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ 7  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ 4  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ 3  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ 2  วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

การบ้านครั้งที่ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ (ม.2/8)  

 

 

 

  รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้านทางอีเมล์ วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์  ชั้น ม.2/8 ภาคเรียนที่ 2/2560

 

 รายชื่อนักเรียนที่ส่งการบ้าน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้น ม.2/8  

 

 

 

   

 

 

 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ว22207)

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science Project)

ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Method) 

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

1. การคิดหัวเรื่องและการเลือกหัวข้อเรื่อง 

 

2. การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

3. การจัดทำเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์  

 

4. การลงมือศึกษาทดลอง 

 

5. การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์

 

6. การนำเสนอและการจัดแสดงผลงาน 

ตัวอย่างการเขียนเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์

 

 

 

  เอกสารประกอบการเรียน วิชา ยากับชีวิต (ว22204) ชั้น ม.2